რა შედეგები მოიტანა ორწლიანმა მუშაობამ 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში? რამდენად გაძლიერდა ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები? რა შეიცვალა თვითმართველობებში ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის თვალსაზრისით? როგორ აფასებს პროექტის დასასრულს ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდობას იმერეთის, გურისა და რაჭა-ლეჩხუმის მოსახლეობა? ამ კითხვებს პასუხობს შემაჯამებელი, რიგით მე-6 გადაცემა, რომელიც ტელეკომპანია „რიონმა“ გააშუქა.

მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

დასრულდა პროექტი, რომელმაც დიდი გამოცდილება შესძინა მის მონაწილეებს.

პროექტი, რომელიც წარმატებით ჩაიწერა ფონდი „სოხუმის“ და მისი პარტნიორების -  მეწარმე ქალთა ფონდისა და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ - ისტორიაში.

ბოლოს - ტრადიციის მიხედვით, მომზადდა პუბლიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს არის გამოცდილების გაზიარება დაინტერესებული პირებისთვის. სახელმძღვანელო, რომელშიც დეტალურადაა წარმოდგენილი პროექტის შედეგები, მიღწევები, მიღებული გაკვეთილები.

მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში მომზადდა პუბლიკაცია - მეთოდური სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის - ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) მონიტორინგისთვის და მასში მოცემულია სატრენინგო მასალები, რომლებიც გამოყენებული იყო პროექტის სამიზნე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის განხორციელებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

პროექტის დასასრულს გამოვიდა ბოლო, მეოთხე ანგარიში „საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის (PAR) მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში“. პუბლიკაცია მოამზადა ფონდმა „სოხუმმა“ იმერეთის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ და მეწარმე ქალთა ფონდთან პარტნიორობით.

ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში მონიტორინგის შედეგად მოხდა ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის შეფასება.

ბოლო ანგარიშში ნაჩვენებია, რა გაკეთდა წინა სამი მონიტორინგის შემდეგ, როგორ შესრულდა რეკომენდაციები, რა ცვლილებებია მიღწეული და როგორია პროგრესი  მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონის მუნიციპალიტეტში დაინერგა  ელექტრონული პეტიციის საპილოტე მოდელი. როგორი იყო მოსამზადებელი ეტაპი? როგორ მიმდინარეობდა მუშაობა? როგორია შედეგები?

სწორედ ამაზე მოუთხრობს მკითხველს პუბლიკაცია „ელექტრონული პეტიციის დანერგვა ხონის მუნიციპალიტეტში“. ეს არის წარმატებული პრაქტიკის გაზიარება და მისი განხორციელება ასეთივე წარმატებით შეუძლია ყველა მსურველს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ეს იყო პროექტი, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა რვა მუნიციპალიტეტში. პროექტი, რომელმაც ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებით მოაგვარა  მოქალაქეთა პრობლემები...

ორწლიანი აქტიური მუშაობის კონკრეტულ შედეგებზე საუბრობდნენ პროექტის მონაწილეები შემაჯამებელ კონფერენციაზე „ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და ჩართულობა საჯარო მმართველობის რეფორმის/PAR მონიტორინგში გურიაში, იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში - მიღებული გაკვეთილები“.

კონფერენცია ინტერმუნიციპალური იყო - პროექტში ჩართული 8 მუნიციპალიტეტის გარდა ესწრებოდნენ დასავლეთ საქართველოს კიდევ 19 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის და მასმედიის წარმომადგენლები.

„მოქალაქეების ხმა ძალიან კარგად გვესმის თქვენი პროექტებით“, „თქვენი წარმატებული პროექტით შესძელით მთავარი - უწყვეტი დიალოგი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის და პრობლემების იდენტიფიცირება, ეს მთავარი კომპონენტია  საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში“ - აღნიშნეს ცენტრალური სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა.

კონფერენციამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა პროექტის შედეგები და მიღწევები. 

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

  • შემუშავდა და დამტკიცდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი და საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი
  • ბიუჯეტში გამოიყო თანხა და მოხდა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მოდერნიზაცია, დაიხვეწა ელექტრონული სერვისები
  • შეიქმნა შშმ პირთა საბჭო
  • გაფორმდა ხელშეკრულებები პროვაიდერ ორგანიზაციებთან და მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ინტერნეტიზაციის პროცესი
  • ინერგება ელექტრონული პეტიციის სისტემა და საკრებულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლაცია
  • აქტიურად მიდის მუშაობა სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვის კუთხით

ეს და კიდევ ბევრი სხვა ვანის სამუშაო ჯგუფის აქტიური მუშაობის შედეგად არის მიღწეული. გამოწვევებიც რჩება - ეს ეხება მოქალაქეთა და საჯარო მოხელეთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას ელექტრონულ სერვისებზე, რაზეც ჯგუფი განაგრძობს მუშაობას.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფმა ბოლო შეხვედრა მიღწეული შედეგების შეჯამებას დაუთმო. მთავარ მიღწევად ეთიკის კოდექსის და ანტიკორუფციული დებულების შემუშავება დასახელდა. ასევე მოხდა ვებგვერდის მოდერნიზაცია. განახლებულ ვებგვერდზე ყველა საჭირო ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი. ინერგება ონლაინ პეტიციის პრაქტიკა. აქტიურად მოხდა მოსახლეობის ინფორმირება ონლაინ სერვისების მნიშვნელობაზე. მთავარ გამოწვევად კი ინტერნეტიზაციის პრობლემა რჩება, რომელზეც უკვე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

მომზადდა ახალი პუბლიკაცია: საჭიროებათა კვლევის მეორე ანგარიში: „საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) გატარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასება დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში -  კონსოლიდირებული ანგარიში“ (ქართული და ინგლისური ვერსიები).

კვლევის ძირითად ვექტორად განისაზღვრა ელექტრონული მომსახურების სარგებლიანობა და ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გამოვლენა. საჭიროებათა  პირველი კვლევა ჩატარდა 2020 წლის აპრილ-მაისში, მეორე - 2021 წლის  მაის-ივნისში.

კვლევის ჩატარებაში ჩართული იყო იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების 8 მუნიციპალიტეტში მოქმედი 16 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

თერჯოლის სამუშაო ჯგუფის ონლაინ შეხვედრაზე ორწლიანი საქმიანობის შედეგები იყო წარმოდგენილი. ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს, რა გაკეთდა, სამოქმედო გეგმის რა ძირითადი საკითხები შესრულდა.

პირველ რიგში, ხაზი გაესვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების აქტიურ თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთ, რაც ადრე არ იყო.

ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც შესრულდა, ეს არის სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვა. კონკურსის შედეგად მიღებულია პროექტები, რომლებზეც ტენდერი გამოცხადდა. თერჯოლისთვის საპროექტო ორი წელიწადი საკმაოდ ნაყოფიერი იყო.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image